സംരംഭ കത്വ സംഘങ്ങളില്‍ (SHGs/JLGs)നിന്നും പ ലിശ സഹായ പദ്ധതിയിലേയ്ക്ക് അപേക്ഷ ക്ഷണിക്കുന്നു. അവസാന തീയതി 31/05/2018

Print