സംരംഭ കത്വ സംഘങ്ങളില്‍ (SHGs/JLGs)നിന്നും പ ലിശ സഹായ പദ്ധതിയിലേയ്ക്ക് അപേക്ഷ ക്ഷണിക്കുന്നു. അവസാന തീയതി 31/05/2018

Print

 

 
 

Follow us on

Contact us

Kerala State Welfare Corporation for Forward Communities Ltd.
L2- Kuleena
Jawahar Nagar
Kowdiar P. O.
Thiruvananthapuram
Tel:
0471- 2311215

Copyright © 2014  KSWCFC.  All rights Reserved